Lưu ý video đầu giới thiệu bị lỗi, mọi người chọn video thứ 2 để nghe nha là tập 1 đó

Audio vyvy Xin giới thiệu truyện Song kiếm Qua giọng đọc của MC Vy Vy

Nguồn được lấy từ kênh Audio Vy Vy

Thể loại :Hà Tả – Du hí, khoa huyễn

Công nghiên năm XXXX chuyện kể trái đất vì người đời giày xéo te tua lắm rồi

Nên phái ra người máy cơ lớn

Hành tinh M có thể chịu người hành hạ 250 năm

Di dân phải đề cập vấn đề rất lớn

mặc khác những người nguyên nhân viên tài chính

hành tinh M cần chuyên viên địa chất

Ấn vào để hiện Comment Facebook

Truyện liên quan

7